YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER BAZINDA PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜMLER BAZINDA PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 

1.1.Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Program Öğrenme Çıktıları

 

Bilgi:

1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma

2. Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise ders programlarının kazanımlarına, bu kazanımlara ilişkin içeriklere, öğretim süreçlerine, öğretim model, yöntem ve tekniklerine, ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

3. Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.

Beceri:

4. Beden Eğitimi öğretmenliği alanına ilişkin bilimsel bilgi ve raporlara ulaşma, süreli yayınları ve güncel çalışmaları izleme, yorumlama, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahiptir.

5. Beden Eğitimi öğretmenliği alanının ulusal ve uluslararası farklı kültürlerdeki durumu ve mevcut statüsü bilgisine sahiptir.

6. Beden Eğitimi öğretmenliği alanıyla ilgili kavram, ilke vb. kuramsal bilgileri uygulama ortamlarına transfer eder, yerinde ve etkili şekilde kullanır.

Yetkinlikler:

7. Okul ve sınıf süreçlerinde karşılaştığı problem durumlarını bilimsel araştırma konusu yapar, tanımlar, uygun araştırma modeli, yöntemi ve tekniği ile veri toplar, analiz eder, yorumlar, çözüm önerileri geliştirir.

8. Temel hareket becerileri, özelleşmiş hareket becerileri, spor becerileri, etkin katılım ve sağlıklı yaşamla ilgili bilgi beceri ve tutumlara sahiptir.

9. Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları, hazır bulunuşlukları, öğrenme güçlülükleri, çevre olanakları ve öğretim programlarını dikkate alarak öğretme-öğrenme sürecini planlar, eğitim ortamlarını düzenler, uygun materyaller geliştirir, öğrenme-öğretme model, strateji, yöntem ve teknikleri, bilişim ve iletişim teknolojilerini kuramsal temellerine uygun bir şekilde kullanır, çoklu değerlendirme araçları kullanarak öğrenci kazanımlarını değerlendirebilir.

10. Toplumun ve okulun sürekli iyileştirilmesi amacıyla kalite yönetimi süreçlerinde yer alır, liderlik eder veya takım üyesi olarak sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirir.

11. Hizmet içi eğitim etkinliklerine ek olarak ulusal ve uluslararası düzeyde meslek örgütleri, üniversiteler ve diğer okulların da programlarına ve etkinliklerine katılarak mesleki gelişimin sürekliliğini sağlar, alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

12. Okulların içinde bulunduğu farklı sosyo-kültürel çevrelerde bir öğretmen olarak kabul görür ve örnek olur, kültürün ve sosyal yaşamın gelişmesi amacıyla çevreye yönelik toplumsal sorumluluk projeleri ve etkinlikleri planlar ve uygular.

13. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet ve kültürel değerlerin korunması bilincine sahip olur ve alanıyla ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır

14. Türkçeyi doğru ve etkili kullanır. En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir.

 

1.2.Antrenörlük Bölümü Program Çıktıları

 

1. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili kavramları ve ilkeleri uygulama ortamına transfer eder, yerinde etkili şekilde kullanır, aralarındaki ilişkiyi açıklama bilgisine sahiptir.

2. Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgiye sahiptir.

3. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerine sahip antrenman programlarının hazırlanması ve Sporda Performans Analizi ile ilişkili içerik, öğretim süreçleri, öğretim model, yöntem ve tekniklerine, ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

4. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların gelişim, öğrenme özellikleri bilgisine sahiptir.

5. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarındaki bilimsel bilgilere ulaşma, süreli ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili Teknolojileri, ilgili malzeme ve araç-gereci farklı yaş grupları yayınlar ve güncel çalışmaları izleme, yorumlama, değerlendirme, analiz yapma ve uygulama bilgisine sahiptir

6. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların antrenman süreçlerinde karşılaştığı problemleri inceleme ve araştırma konusu yapar.

7. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların özelliklerine göre öğretme-öğrenme ve değerlendirme süreçlerinde etkili olarak kullanır.

8. Sporcuların eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme ve analiz-sentez yapma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır, Yetenek Seçme, Yönlendirme ve Geliştirmede ve Sporda Modelleme yapma, geliştirme ve takip etmeyi planlar.

9. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların öğrenme süreçlerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak planlar.

10. Farklı yaş grupları, cinsiyet ve antrenman düzeylerindeki sporcuların Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarında sevk-idare ve yönetimi süreçlerini, bireysel farklılıkları dikkate alarak planlar

11. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarında sürekli değişim amacıyla kalite sürecinde yer alır.

12. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ulusal ve uluslararası hizmet içi eğitim, kurs, çalıştay, seminer, toplantı ve kongrelere katılarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

13. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarıyla ilgili bilimsel araştırmaları izleyerek, proje ve etkinlikler geliştirir, Türkçeyi doğru kullanır, en az bir yabancı dili Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analizi alanlarındaki bilgileri izleyebilcek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir.

14. Bir Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti olarak dış görünüm,tutum ve davranışları yanında kültürel yeterlilikleri ile de topluma örnek olur, demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.

 

1.3.Yöneticilik Bölümü Program Öğrenme Çıktıları

 

1. Spor Yöneticiliği ile ilgili yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur ve alanda uzman olan gruplara alanları ile ilgili bilgilerini aktarır.

2. Spor yönetimine yakın disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olur, hizmet verme süreçleri, alanındaki örgütler, alana özgü araştırma yöntemleri, yasal düzenlemeleri bilir ve spor yönetiminin meslek standartları, sorunları ve alternatif çözüm yollarını bilir, Spor Yöneticiliği alanında Mesleki gelişime yönelik çalışmaları planlayarak açıklar.

3. Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-değerlendirme yapar; planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır.

4. Spor yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.

5. Ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel olayları, ileri düzeydeki bilgi ve becerileriyle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

6. Ulusal ve uluslararası spor organizasyonu projeleri hazırlayıp uygulayabilme ve öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alabilir. Organizasyon sürecinde, bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluğundaki bireyleri yönetir.

7. Spor Yöneticiliği alanındaki bilgileri takip edip kullanabilir, meslektaşlarına düşüncelerini ve sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. İletişim ve toplumsal sorumluluk bilinci için proje ve etkinlik düzenleyebilir.

8. Spor Yönetimi alanındaki organizasyonların yönetim sürecini, planlar, organize eder, karar verir ve geliştirir.

9. Spor Yöneticiliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi, kişisel bilgilerin gizliliği, temel hak ve hürriyetler, yasal mevzuat ve kişisel bakım, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

10. Spor Yöneticiliği alanında en üst düzeyde sporcu yetiştirebilecek tesis, alt yapı ve bilimsel programları planlar ve yönetir.

11. Spor yönetimi alanındaki sportif organizasyonları, bağımsız olarak yürütebilir.

12. Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.

13. Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

14. Spor yönetimi alanın gereksinim duyduğu kuramsal ve güncel gereksinimlerini belirler, bireysel öğrenme ve kendini geliştirme konusunda çalışır. Spor yönetimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirir.

15. Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörün iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar.